WESTFEST at the HUB

Mar sin, aig Seachdain na Gàidhlig bidh Gillebrìde Mac ‘IlleMhaoil a’ lìbhrigeadh feasgar de thachartasan Gàidhlig anns an Language Hub ann am Partaig.

Enjoy an afternoon and evening with Gillebrìde MacMillan presenting a program of Gaelic language and songs.

june, 2023

X
X
X